แบบใบสมัคร ใบรายงานผลและประกาศผล.doc

แบบฟอร์มใบสมัคร ใบรายงานผลการแข่งขัน ใบประกาศผลการแข่งขัน

ตารางการแข่งขันทักษะฯ63

ตารางสรุปการแข่งขันทักษะ

ตารางการแข่งขัน

ช่างอุตสาหกรรม

ตารางการแข่งขัน

ทักษะพณิชยกรรม/คหกรรม/ศิลปกรรม/ท่องเที่ยว

ตารางการแข่งขัน

ระยะสั้น/ทักษะพื้นฐาน

ข้อมูลโรงแรมในสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ในจังหวัดเชียงราย